Personuppgiftspolicy

 

Policy för behandling av personuppgifter

 

Syfte

Ändamålet med detta styrdokument är att uttrycka hur SSE:s interna regler och principer skyddar hanteringen av kundernas, leverantörernas och anställdas personuppgifter för deras personliga integritet inte ska utsättas för intrång. SSE värnar om sina kunders personliga integritet och har därför vidtagit åtgärder för att skydda dessa..

SSE har upprättat rutiner och arbetssätt för att personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast medarbetare inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem.

 

Ansvar

SSEs styrelse är ytterst ansvarig för SSEs hantering och behandling av personuppgifter och skyddet av den personliga integriteten. Detta då SSE värnar om kunders och anställdas integritet.

SSE har gett VD ansvaret för den löpande hanteringen av personuppgifter i SSE och upprättande av en instruktion för SSEs behandling av personuppgifter innehållande uppgifter och ansvar.

Ansvaret för den som behandlar personuppgifter för SSEs räkning, regleras särskilt genom avtal så att skyddet för kundernas personliga integritet inte ska hotas.

 

Behandling av personuppgifter

Behandling av personuppgifter är nödvändig i SSEs verksamhet, för att SSE ska kunna fullgöra sina plikter mot kunder och myndigheter. För sådan behandling av personuppgifter krävs inget samtycke.

SSE har beslutat att personuppgifter som inte hanteras med rättsligt stöd utan kräver samtycke från den registrerade inte får behandlas utan särskilt beslut.

 

SSE har en förteckning över personuppgifter som förekommer. Någon behandling av personuppgifter i andra register får inte förekomma. Det är varje medarbetares skyldighet att inom det egna ansvarsområdet, se till att inte personuppgifter behandlas, vid sidan av SSEs personuppgiftsregister,

 

 

Organisation och roller

SSE har en personuppgiftsansvarig för samtliga personuppgifter som SSE behandlar och den som behandlar SSEs personuppgifter är personuppgiftsbiträde. SSE har ansvar också för alla de fall i vilka personuppgiftsbehandling lagts ut till annan och har därför för avsikt att teckna personuppgiftsbiträdesavtal med samtliga dessa.

 

 

ORGANISATIONER
UN GLOBAL COMPACT - WE SUPPORT
CERTIFIERINGAR